Όροι διαγωνισμού «Το έχεις με την οδήγηση;»

Οι παρόντες όροι διαγωνισμού εφαρμόζονται και ισχύουν για τους συμμετέχοντες στην ενέργεια «Το έχεις με την οδήγηση;» (εφ’ εξής «Διαγωνισμός») της νόμιμα εκπροσωπούμενης εταιρίας Groupama Φοίνιξ Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία (εφ’ εξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 213-215, Τ.Κ. 17121, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (εφ’ εξής «Ι.Ο.ΑΣ.»), που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Νεμέσεως αρ. 2, Τ.Κ. 11253. Την οργάνωση και τη λειτουργία του Διαγωνισμού έχει αναλάβει, για λογαριασμό της Διοργανώτριας, η νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρία «ΕΛ. ΦΑΡΜΑΚΑΣ - Δ. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΜ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» (εφ’ εξής «Redirect»), που εδρεύει στα Μελίσσια Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 8, Τ.Κ. 15127. Για την ενέργεια αυτή θα διενεργηθεί ένας διαγωνισμός με τη μορφή Quiz οδικών γνώσεων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων διάρκειας του Διαγωνισμού.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας που είναι ενήλικοι. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) είναι υπάλληλοι και/ή συνεργάτες (πράκτορες, «agency», εισπράκτορες, κλπ.) της Διοργανώτριας, (β) είναι υπάλληλοι και/ή συνεργάτες της Redirect, (γ) είναι ο/η σύζυγος και οι συγγενείς έως β’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας των ανωτέρω, (δ) είναι νικητές του 1ου και του 2ου ομώνυμου διαγωνισμού, που κληρώθηκαν την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 και την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 αντίστοιχα.
 3. Μέσω του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν συνολικά είκοσι (20) νικητές (και οι επιλαχόντες τους) που κερδίζουν, ο καθένας, το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα (1) εκπαιδευτικό σεμινάριο για την οδική ασφάλεια και την πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων μέσα από τις καινοτόμες και βιωματικές μεθόδους του Ι.Ο.ΑΣ. (εφ’ εξής το «Δώρο»). Το δικαίωμα συμμετοχής ισχύει για ένα (1) σεμινάριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, ώρες 10.00 πμ. – 14.00 μμ., στις εγκαταστάσεις του OTE Academy (Πέλικα & Σπάρτης 1, Μαρούσι, 151 22, Αθήνα).
 4. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:
  • Η υποβολή των στοιχείων του ενδιαφερόμενου (όνομα, επώνυμο, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.toxeismetinodigisi.gr.
  • • H αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιπρόσθετα, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του προσομοιωτή οδήγησης, είναι ο συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό να είναι κάτοχος έγκυρης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
 5. Κάθε συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό θα έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) συμμετοχής και επομένως το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία (1) φορές.
 6. Κάθε συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό θα έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) συμμετοχής και επομένως το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία (1) φορές.
 7. Ο κάθε συμμετέχοντας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στη Διοργανώτρια να τον αποκλείσει από τον Διαγωνισμό. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες ή/και νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να αποκλεισθεί σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.
 8. Εφόσον πληρούνται οι όροι που ορίζονται παραπάνω, ο συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό θα λάβει μέρος στην κλήρωση που θα γίνει ηλεκτρονικά, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017, για την ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων τους. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών ή/και των επιλαχόντων τους.
 9. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα γνωστοποιηθούν στους νικητές ή/και τους επιλαχόντες τους από τη Διοργανώτρια, τηλεφωνικά ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Κατά την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ο κάθε νικητής ή/και επιλαχόντας θα ερωτάται αν αποδέχεται το Δώρο. Σε θετική απάντηση, θα ζητούνται από τον νικητή ή/και τον επιλαχόντα τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμός κινητής τηλεφωνίας, αριθμός ταυτότητας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση τoυ Δώρου. Ο κάθε νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δυο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης.
 10. Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε Δώρου είναι η προσκόμιση από το διεκδικητή του Δώρου αυτού στη Διοργανώτρια όλων των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής του σχετικού Δώρου είναι άνω των 18 ετών.
 11. Τα στοιχεία που καλείται να υποβάλει ο συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό θα πρέπει να μην προσβάλουν τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη νομοθεσία, να μην περιέχουν άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο ή να μειώνουν κάποια διακριτή ομάδα ή να προβάλλουν κάποιο διακριτό πρόσωπο, εταιρεία, εμπορικό σήμα (μάρκα) ή website, περιπτώσεις στις οποίες η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή. Επιπρόσθετα, αν η Διοργανώτρια θεωρήσει σκόπιμο να ελέγξει τα στοιχεία που έχει υποβάλει ο συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό μπορεί να τον καλέσει να αποδείξει εντός τριών (3) ημερών από την ειδοποίησή του ότι τα στοιχεία αυτά του ανήκουν, ειδάλλως θα αποκλειστεί η συμμετοχή του από το Διαγωνισμό.
 12. Η συμμετοχή οποιουδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των Δώρων, μπορεί να ακυρωθεί εάν α) ο συμμετέχοντας ή/και νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, β) ο συμμετέχοντας ή/και νικητής δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, γ) ο συμμετέχοντας ή/και νικητής δεν επιδείξει τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής του σχετικού Δώρου είναι άνω των 18 ετών ή δ) η προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για την παραλαβή του Δώρου του αποβεί άκαρπη σε διάστημα δυο (2) ημερών από την κλήρωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις το Δώρο θα δοθεί στον α’ επιλαχόντα της κλήρωσης, πάντα υπό τους παρόντες όρους.
 13. Ο κάθε νικητής θα παραλάβει από τη Διοργανώτρια, πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχει υποδείξει κατά τη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
 14. Το Δώρο δεν αλλάζει ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Αν για οποιοδήποτε λόγο, οι νικητές δε μπορούν να παραλάβουν εγκαίρως το Δώρο, δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη μεταφορά του σε άλλο πρόσωπο και θεωρείται ότι αποποιούνται αυτόματα των δικαιωμάτων τους στο Δώρο.
 15. Το Ι.Ο.ΑΣ. υποχρεούται να καλύψει τις ανάγκες των σχετικών δράσεων επιμόρφωσης με έντυπο υλικό και εξοπλισμό της Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας. Το Ι.Ο.ΑΣ. θα τηρήσει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την παροχή των υπηρεσιών, ευθυνόμενος για κάθε ποινική και αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
 16. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αναβολή ή ματαίωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν προκληθείσες ζημίες από οποιαδήποτε αιτία κι αν αυτές προέλθουν στα πλαίσια της παροχής εκ μέρους του Ι.Ο.ΑΣ. των εκ του παρόντος υπηρεσιών.
 17. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας ή/και σε οποιοδήποτε έντυπο ή μέσο μαζικής ενημέρωσης (συμπεριλαμβανόμενου internet και social media). Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης) χωρίς καμία άλλη απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.
 18. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των παρόντων όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, της ημερομηνίας της κλήρωσης, καθώς επίσης διατηρεί και το δικαίωμα ανάκλησης του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, ενημερώνοντας την ιστοσελίδα www.toxeismetinodigisi.gr. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων του Διαγωνισμού. Η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους συμμετοχής αποτελεί λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από την κλήρωση και από το Δώρο.
 19. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας www.toxeismetinodigisi.gr, ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα, εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, τυχόν διαδραστικές εφαρμογές, κείμενα, αρχεία ήχου και αρχεία οπτικοακουστικών έργων κλπ., αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας καθώς και των εμπορικών συνεργατών ή άλλων τυχόν αντισυμβαλλομένων της και τελούν υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο του www.toxeismetinodigisi.gr παρέχεται στους επισκέπτες «ως έχει» προς δική τους πληροφόρηση και για προσωπική και μόνο χρήση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή φόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο, είτε από τους επισκέπτες είτε από οποιονδήποτε τρίτο.
 20. Η υλοποίηση του Διαγωνισμού απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ονόματα των συμμετεχόντων. Για αυτό το λόγο η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα, προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα. Οι συμμετέχοντες δια της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό αποδέχονται τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων από την Διοργανώτρια εταιρία και την Redirect, για τον σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, μελλοντικών διαγωνισμών της Διοργανώτριας αλλά και για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων σε σχέση με την δραστηριότητά της. Η Διοργανώτρια και η Redirect δεσμεύονται ότι δεν θα παραχωρήσουν τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων σε τρίτους.
 21. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, αντίρρησης και πρόσβασης σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του νόμου 2472/1997, τα οποία μπορούν να ασκήσουν με γραπτή αίτησή τους, την οποία θα αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην εταιρία Redirect, στη διεύθυνση Μπουμπουλίνας 8, Τ.Κ. 15127, Μελίσσια.